Hiztegia / Diccionario

Ahalduntze Sexuala / Empoderamiento Sexual

Languntzailea/Colaborador:

Euskara

A

Adimen erotikoa: erotika erlazioan eta autoerotika, hau da, sexualitatearen keinu bidezko adierazpena, modu inteligentean erregulatzeko gaitasuna da. Hala nola, desira erotikoak, premia sexualak, maitemintzea eta topaketa, harreman eta lotura erotikoetan sortutako sentimenduak. Bikote-harremanetan desira erotikoa errazten edo inhibitzen duten emozioak (konfiantza, segurtasuna, poza, beldurra, pasioa, ziurgabetasuna, antsietatea, egonkortasuna) aztertu, ezagutu eta erregulatzean datza. Azken batean, adimen erotikoak, oinarrizko segurtasun-beharraren eta erotismoaren eta desira erotikoaren ziurgabetasunaren, aurreikusezintasunaren eta diziplinarik ezaren arteko kudeaketa konplexua egiteko aukera ematen digu. Izan ere, azken hau ez doa ohitura eta errepikapenaren eskutik, eta pasioak dakartzan arriskuak kontrolatzen saiatzean, askotan akabatu egiten dugu.

Adostasun sexuala: hitzezko edo hitzik gabeko komunikazioaren eta negoziazioaren ondoriozko prozesua da, behartu gabeko topaketa erotiko batean etengabe gertatzen dena, bi pertsonen arteko sexu-harreman bat delitutzat jo ez dadin. Akordioak, onespenak ez bezala, parte hartzen duten pertsonen artean elkarrekiko eta berdintasunezko ekarpenaren beharra, eta beste pertsonaren erabaki sexualak errespetatzeko beharra onartzen du. Sexu-harremanak gizonek emakumeei egiten dizkieten ekintzetara mugatzen dira, hau da, emakumeek onartzen dutena gizonek egitea. Emakumeak sexuarekiko uzkur direla eta gizonak horretarako beti prest daudela sinesteagatik. Beraz, onespena aurresuposatzen da, betiere erretiratzen ez bada eta erretiratzearen erantzukizuna emakumeena bakarrik da*.

* Iturria: Katherine Angelen “Sexu ona bihar”.

Alua: emakumeen ugaltze-aparatuaren kanpoaldea da. Venus mendiak, kanpoko eta barruko ezpainek, ileak, klitoriak, baginako irekidurak, uretrako zuloak eta Anarcha eta Lucy eta Betsy zuloek osatzen dute. Aluak berezko usaina du, barrunbe hezea baita, uretratik irteten den gernuaren azidotasunarekin kontaktuan dago eta baginako flora hartzen du. Baginako flora baginako barrunbean modu naturalean bizi den bakterio-multzo bat da. Bakterio horien presentziak babes-funtzioa du; izan ere, pH baginala azido mantentzen dute eta mikroorganismo patogenoen ugalketa inhibitzen dute. Ondorioz, emaitza oso usain bereizgarria da. Aluaren anatomiak ugaltzeko gaitasuna eta plazera esperimentatzeko gaitasuna bereizten ditu, organo bakoitzari lotutako funtzioen banaketa dela eta. Soilik plazerrerako diseinatutako organoa klitoria da; ugalketarako organoa, berriz, bagina. Azkenik, aluak 6 zulo ditu: uretraren zuloa, baginarena eta Anarcha eta Lucy Betsyren guruinen zuloak. Azken izen horiek ohore egiten diete zientziaren izenean emakumeen anatomia aztertzeko torturatu zituzten hiru emakume beltz eta esklabori. Abya-Yalako feminista komunitarioek adierazten duten bezala, hauek berriz izendatzea emakumeen gorputzak deskolonizatzeko eta despatriarkalizatzeko modu bat da, “ezin da despatriarkalizatu deskolonizatu gabe”.

Arauzkoak ez diren sexualitateak: “normaltasunaren” barruan sartzen ez diren sexualitateak dira. Hau da, nagusi den eredu sexualaren arau sozialei jarraitzen ez dielako espero dena. Gaur egun, eredu hori paradigma prokreatibo, matxista, androzentriko, falozentriko, genital, zisheteronormatibo, hedonista, gazte, kuantitatibo, argal eta osasungarria da. Arauditik ateratzen den oro anormaltzat eta arrarotzat jotzen da, antzina gaixotasun, perbertsio edo bekatu bezala deitua. Amaitzeko, arauzkoak ez diren sexualitateek, disidentzia sexual gisa ere ezagutzen direnek, ez dituzte eskubide sexualen urraketak ikusezin bihurtzen, baizik eta eragin politikoaren bidez borrokatzen dituzte.

Asebetetze sexuala: Carrobles eta Sanzen arabera (1991), “pertsona batek bere sexu-jarduerarekiko izandako ongizate- eta osotasun-maila da, edo horien absentzia”. Sexu-gogobetetzea sexu-jardueraren maiztasunarekin (Young eta Luquis, 1998), orgasmoaren maiztasunarekin eta sendotasunarekin (Darling, Davidson eta Jennings, 1991), intimitate-mailarekin (Byers eta Demmons, 1999) eta bikotearekiko komunikazioarekin (Stulhofer et al, 2004) lotzen da. Bukatzeko, pertsona batek bere sexualitateari (identitatea, orientazioa, gorputza, erotika eta amatoria) eta bizitza sexualari buruz duen atsegin-desatsegin mailaren ebaluazio subjektiboa da.

Asertibitate sexuala: gizakiaren jokabide sexualaren parte den trebetasun otikoa dera. Hau da, testuinguru erotiko edo erotizatu batean gure sentimenduak, nahiak, iritziak, beharrak eta eskubideak behar bezala eta besteekiko errespetuz adierazteko gaitasuna. Egoera erotiko batean, gure nahiak, beharrak eta gorputzaren eta emozioaren mugak bermatuz eta legitimatuz modu asertiboan komunikatzean datza. Azken batean, harremanetan autozainketa eta bestearen zaintza da.

Askatasun sexuala: pertsonek beren sexualitateari buruz erabakitzeko duten eskubidea da. Nire gorputza eta sexualitatea gobernatzeko eskubidea da, eta hauekin nahi dudana egiteko eskubidea. Adibidez: proposamen erotikoak proposatu, egin, negoziatu, onartu, adostu, baztertu eta abar. Horrez gain, pertsonek beren identitatea eta orientazio sexuala, genero-adierazpena, desira eta behar erotikoak eta berezitasun eta praktika erotikoak askatasunez adierazteko aukera ere bada. Hau da, indarkeriarik gabe.

Autoestimu sexuala: Snellek eta Papinik (1989) adierazten duten bezala, estimu positiboa eta sexualitatea plazerrez eta asebetez esperimentatzeko gaitasunean konfiantza izatea da. Nork bere burua ezagutzeaz, autokontzeptuaz, nork bere burua onartzeaz, nork bere burua baloratzeaz eta norberaren sexualitatea errespetatzeaz osatutako konstruktua. Azkenik, Willemsenekin bat etorriz, sexologiaren ikuspegitik, gure sexualitatearen autopertzepzioa, estimua eta autorregulazioa da. Konstruktu hori identitatearen parte da, kasu honetan, “Ni sexuatuaren parte”. Hortaz, eraikitzen ari garen eta izaten ari garen emakumea edo gizona, dugun gorputza eta egiten dugun sexu-jokabidea adierazteko/bizitzeko/sentitzeko modua autopertzepzioaren eta pertzepzio sozialaren arteko elkarrizketan garatzen da.

B

Bizi-ziklo femeninoak: ezaugarri femeninoengatik emakumeen gorputz gehienek jasaten dituzten aldaketez beteriko eboluzio-etapak dira. Testuinguru soziokulturalak eta psikikoak markatutako esperientzia subjektiboak dira, hau da, dimentsio biopsikosoziala dute. Zientzia eta teknologia medikoa organoan eta gaixotasunean zentratuta daude funtsean, paradigma nagusia prokreatiboa da, eta subjektibotasuna alde batera uzten dute. Gainera, ez dute genero-ikuspegia txertatuta. Ondorioz, gorputzen patologizazioa eta medikalizazioa gertatzen da, batez ere emakumeena, eta bizi-ziklo femeninoak ugalketa-bizi-zikloetara mugatzen dira. Laburbilduz, bizi-ziklo femeninoetako aldaketak ez dira fisiologikoak bakarrik, psikologikoak, sozialak eta espiritualak ere badira.

Botere propioa, kolektiboa eta politikoa: botere propioa barrutik boterea irabaztea da (barne-boterea). Norberaren beharrei eta interesei buruzko kontzientzia hartzea da, gugan dugun konfiantza handituz eta baliabide baliotsuak eskuratzeko aukera areagotuz. Autoestimuaren boterea da, norberaren balorazioarena, gorputz osasuntsu eta zainduarena, ongi bizitzea dakarten pentsamendu, sentipen eta ideia propioena. Kolektiboki eta autonomiaz antolatzeko boterea da, gure bizitzei buruz eta nahi dugun garapenari buruz erabakitzeko. Beste batzuekin batera boterea lortzea, kulturartekotasunetik abiatuta «gu» kontzientzia eraikitzea, emakumeen arteko harremanaren eta feminitateari buruzko gure bizipenen inguruko hausnarketa bateratuaren bidez, ez baitago “emakume izateko” modu bakar bat. Jakintzak konbinatzea bilatzen du botere honek, ezagutza eta botere kolektibo berriak eraldatzeko eta eraikitzeko. Botere politikoa mobilizatzea da, gure mendekotasuna mugatzen eta iraunarazten diguten harremanak, egiturak eta erakundeak eraldatzeko. Ahalduntzearen dimentsio politikoa da eta errealitatea aldatzeko boterea irabaztean datza. Justizia sozialerako lidergoak prestatzea, gaitzea eta garatzea, hain zuzen.

D

Desio erotikoa: oinarrizko emozio erotikoa edo beste pertsona batekin kontaktua, elkarreragina edota harreman erotikoa bilatzera bultzatzen gaituen barne-egoera bat da. Levineren arabera, desioa irrika, bulkada edo aktibazio gisa bereiz daiteke. Sexualitatearen historian zehar Giza Sexu Erantzunaren eredu nagusia lineala eta androzentrikoa izan da. Lehen aldiz Mastersek eta Johnsonek proposatua, desira erotikoa sexu-erantzunaren aitzindari eta mantentzailetzat hartzen du (exitazioa-meseta-orgasmoa-ebazpena). Hala ere, duela gutxi, Basson et al. erantzun sexual femeninoaren eredu zikliko biopsikosoziala definitu zuten. Eredu horren arabera, emakumeengan sexu-jarduera bat (desira espontaneoa) bilatzea eragin dezakeen desira bat egon daiteke, edo, sarriago, jarrera sexual neutroa gerta daiteke, sexu-jarduera bat egiteko joera, estimuluak nahikoak eta egokiak badira, neutraltasunetik desirara igarotzea eragiten duena (desira hartzailea). Lori Brottoren arabera, “sexualki neutroa” den egoera batetik hastea ohikoa da harreman luzeak dituzten bikoteak direnean. Eredu horrek garrantzi handia ematen die sexu-harremanak izateko motibazioari, pizgarriei eta arrazoiei, eta desira erotikoaren definizio androzentrikoa desmuntatzen du, desira espontaneoaren baliokidea dena. Azkenik, Joserra Landarroitajauregiren arabera, desio erotiko desberdinak daude, eta joera sexual bat dute, hauek orientatzeko (desiraren orientazio sexualak), esnatzeko (eromenia: desiratua izateko nahia; erastia: desiratzeko izateko nahia) eta elikatzeko (hedonia: plazer nahia; erotika: norbaiten desioa).

Devotees, Pretenders eta Wannabes: aniztasun funtzionalari lotutako parafilia bat da. Dibertsitate funtzionala duten pertsonen sexualitatea oraindik ere tabua da, baina Interneten garapenarekin batera, agerian geratu da aniztasun funtzionalaren eta sexualitatearen arteko lotura. Izan ere, izendapen horiek rol nagusi bat dute: «Devotees», «Pretenders» eta «Wannabes» (DPW). Devoteak aniztasun funtzionala duten pertsonengana, oro har mugikortasun-arazoak dituztenengana, sexualki erakarrita sentitzen diren pertsonak dira. Pretenderrek aniztasun funtzionala balute bezala jokatzen dute, mugimenduak imitatuz, makuluak, gurpil-aulkiak, eskaiolak eta abar erabiliz. Azkenik, wannabek dibertsitate funtzionala izan nahi dute. Horietako batzuk etxean anputazioak egiteraino iritsi dira medikuntza tradizionalak bere beharrari erantzuteari uko egin dionean*.

* Iturria: Mora, Carolina, DEVOTEES, WANNABES eta PRETENDERS: desgaitasunari lotutako parafiliak. Interamerican Journal of Psychology, 50. liburukia, 3. zenbakia, iraila-abendua, 2016, 359-370 orr. Sociedad Interamericana de Psicología San Juan, Puerto Rico.

E

Erotofilia: sexualitatearekiko jarrera emozional positiboa da. Pertsonalitatearen dimentsio bat da, estimulu erotikoei emozio positibo edo negatiboen continuum batean erantzuteko dugun joera adierazten duena, non sexualitatearekiko jarrera positiboen muturra erotofilia izango litzatekeen, eta kontrako muturra jarrera negatiboak eta arbuiozkoak edo erotofobiazkoak.

Ezagutza sexuala: sexualitatearen ezagutza da, norberaren sexualitatearen autoezagutzaz eta aitorpenaz eta, oro har, giza sexualitatearenaz osatua. Hau da, sexualitatearen dimentsio biopsikosozialari buruzko oinarrizko nozioak; identitateen, orientazioen, gorputzen eta berezitasun erotikoen aniztasuna; paradigma nagusi androzentrikoa eta prokreatiboa; plazeraren eta orgasmoaren fisiologia; eta abar. Kontuan izan behar da, besteak beste, sexualitatearen paradigma nagusiak falozentrismoa eta ugalkortasuna dituela ezaugarri. Horrek esan nahi du emakumeen sexualitatea ez dela oso kontuan hartu azterlan sexologikoetan, beren erantzun sexualaren ezagutzari dagokionez, plazeraren fisiologiari dagokionez, ugalketa-eremuan soilik zentratzeko.

F

Fantasia erotikoak: izaera sexualeko irudimenaren errepresentazioak dira. Adimena klabe erotikoan jartzen denean, irudikapen espontaneoak sortzen dira, gutxi gorabehera landuak, sentimenekin lotuta daudenak eta exitazoaren eta gozamenaren fisiologia abian jartzen dutenak. Fantasiak protagonizatutako edo behatutako esperientzien oroitzapenetan oinarritzen dira, eta horiek ere asma daitezke. Hauek dira funtzioak: exitazioa aktibatzea, mantentzea eta/edo areagotzea, hautemandako autoeraginkortasun sexuala entrenatzea, entretenitzea, autoezagutza, etab. Fantasia erotikoetan ez dago mugarik, taburik eta ondoriorik; hau da, sexurik seguruena da, buruan bakarrik gertatzen delako eta ez errealitatean. Azkenik, ez dute inolako moral edo etika sexualik, eta ez dira iraganean edo haurtzaroan jasandako sexu-indarkeriaren ondorio.

G

Gutxiengo erotikoak: arauemaileak ez diren identitateak, orientazioak, izaerak eta genitalak alde batera utzi izan dira beti. Ez ezjakintasunagatik bakarrik, tabuagatik ere bai, eta horrek gutxiengo oso bat sortu du, eskubide gutxiagorekin. Gutxiengo hori LGTBI+* siglen barruan bil dezakegu. Gutxiengo erotikoak, arauzkoak ez diren erotikak bezala ere ezagutzen direnak, gutxiengo estatistiko bat dira. Hala ere, gutxiengo dinamiko eta paradigmatikoa da, eta locus genitalis-exitaziotik, penetrazio-orgasmo-eiakulaziotik urrun dagoen erotika da.

* Iturria: Euskadiko Gazteriaren Kontseilua (EGK).

H

Hautemandako autoeraginkortasun sexuala: oro har, sexualitatearekiko eraginkortasunaren pertzepzioa da, eta, zehazki, erotikarena. Sexudun, sexuala eta erotikoki eraginkorra dela sentitzea-bizitzea-adieraztea da kontua. Hau da, potentzialki prest eta aktibo egotea, egoera erotikoak aurreikusi ahal izatea eta arrisku-egoera bat maneiatzeko gai sentitzea. Beraz, gure eraginkortasunari buruz dugun iritzia da, beste pertsona batzuekiko egoera erotikoak modu egokian kudeatzeko.

Horizontaltasuna: ezaugarri psikikoa eta soziala da, hau da, barnekoa eta kanpokoa, beste pertsona batzuekiko jarrera irekia eta hartzailea izatea esan nahi du. Entzutea eta benetako elkarrizketa ahalbidetzen duen alderdia da, alegia. Existentzia bakoitzaren adierazpen askea mugatzen ez duen eta berdintasun- eta konfiantza-harremanak sustatzen dituen jarrera mentala da. Azken batean, elkarrekiko laguntzan oinarritutako harreman-mota ahalbidetzen duen jarrera, norberaren hazkunderako, mendetasunetik eta dominiotik urrun.

I

Indarkeria obstetrikoa: genero-indarkeria mota bat da, osasun-sistemaren praktika instituzionaletan errotua. Egiturazko genero-indarkeriaren eta osasun-arloko indarkeria instituzionalaren arteko elkargunearen emaitza da. Gainera, orain arte normalizatu eta ikusezin bihurtu den sexu-eskubideen urraketa mota bat da. Indarkeria obstetrikoa osasun-langileek eragiten dute emakumeen gorputzen eta ugalketa-prozesuen (ugalketa-prozesuen) gainean, tratu deshumanizatuan eta prozesu femenino naturalen medikalizazio- eta patologizazio-abusuan adierazita. Laburtuz, emakumeen ugalketa-askatasunaren aurkako indarkeria da.

Intersekzionalitatea: fenomeno honen bidez, kategoria sozial anitzetako kide izateagatik pertsona batzuk zapalkuntza pairatzen dute eta/edo beste batzuk boterea izaten dute. Adibidez, klasea, generoa, arraza, funtzionalitatea, etab.  Intersekzionalitateak, azken batean, agerian uzten du kategoria sozialek zapalkuntza eta pribilegio oso ezberdinak sortzen dituztela elkarren artean gurutzatzean. Laburtuz, ez da zapalkuntzen batuketa bat, baizik eta zapalkuntza anitzen elkargunean sortzen den diskriminazio espezifikoa.

Intersexualitatea: pertsona guztiok dugun ezaugarri bat da, eta denok femeninoak eta maskulinoak garela esan nahi du. Errealitate sexuala beti da intersexuala, hau da, sexu batekoa eta bestekoa, eta ez dago maskulinotasunik femeninoaren aldean modu baztertzailean, modu barneratzailean baizik. Beraz, pertsona sexudun orok sexuarteko sexuazioren bat du bere ezaugarri guztietan. Intersexualitateak continuum batean eraikitzen den sexu bati egiten dio erreferentzia, non poloak bi irudikapen dira (teorikoak eta “muturrekoak”), eta non subjektua puntu bat da, continuum baten barruko gradu bat. Ez gainerakoen puntu berean, besteen continuum berean baizik. Sexuazioa, beraz, gure bizitzan zehar bizi dugun etengabeko eraldaketa da, modu biografikoan. Gure emakume edo gizon izateko modua malgua izan dadin eta munduan pertsona adina sexualitate eta emakume edo gizon izateko modu egon daitezen.

J

Jostailu erotikoak: autoerotismorako, bikoteko erotismorako eta taldeko erotikarako diseinatutako jolas eta jostailu erotikoak dira. Estimulaziorako eta autoestimulaziorako garatutako produktuak dira, plazera emateko helburuarekin. Jostailu erotikoak emakumeen autoerotismoan eragin du eta berau irauli du, batez ere azken urteotan, klitoriaren xurgatzaile-estimulatzailea diseinatu eta merkaturatu delako. Hala nola, merkatuak produktu bat diseinatu du, plazera emateko eginkizuna duen organo bakarra zuzenean estimulatzeko. Laburbilduz, jostailu erotikoen merkatuak oso objektu eraginkorrak eskaini ditu emakumeen orgasmoa lortzeko, plazer eskubidea bermatuz.

K

Kink: rol, kontzeptu edo fantasia sexual ez-konbentzionalei lotutako praktiken erabilera da, hau da, sexualitate ez-konbentzionala. Jillian Keenan idazlearen hitzetan Is Kink a Sexual Orientation? (2014), «nolabaiteko botere-dinamika sortzen duten portaeretan parte hartzea, nolabaiteko botere-dinamika duten ekintzekiko erakarpena esperimentatzea eta nolabaiteko botere-dinamika transmititzen duen identitatea hartzea» da helburua. Norma Ageitosen arabera, BDSM siglek 1990era arte SM bezala ezagutu izan denarekin zerikusia duten praktika eta desio kinky guztiak biltzen dituzte: Bondage-Diziplina, Dominazioa/sumisioa eta Sado-Madokismoa. BDSM ainguratzeen bilduma oso bat da (desira eta/edo exitazioa aktibatzeko, areagotzeko edo mantentzeko beharrezko estimulua), bai eta nolabaiteko harremana duten rolak ere, gizarte-normalizazio eta -duintasun ezaren ondorioz, komunitate-sentimenduan bizi direnak. Azkenik, BDSM erotika duen subjektu ororentzat bere alderdi hedonikoak balio berezia du eta rolak BDSM antzezlekuan botere-trukea garatzeko modu zehatzak dira.

Kontzientzia Feminista: errealitate patriarkalaren kontzientzia progresiboa, arduratsua eta sakona hartzea. Honek, autoezagutza (norberaren sexualitatea) eta kanpoaldearen ezagutza (emakumeen sexualitatearen eta haren historiaren inguruko ezagutza zientifikoa), modu global eta integratuan batzen ditu, eta kontzientzia feminista piztera eta estatus quo-a baztertzera bideratuta daude. Sexualitate propioa duten subjektu politikoak garela jabetzea, hain zuzen. Norberaren botereaz eta botere kolektiboaz jabetzeaz gain, norberaren gorputzaren autonomia eta erabilera ere esan nahi du, sexualitatearen bizipen positibotik abiatuta.

Kulturartekotasuna: proposamen honen helburua, munduan zehar, desberdintasun etnikoa, kulturala eta sexuala aitortzea eta emakumeen eta gizonen, komunitateen, herrien eta herrialdeen arteko desberdintasun- eta bazterketa-harreman historikoa eraldatzea da. Gizonen eta emakumeen, komunitateen eta herrien arteko elkarrekiko komunikazio- eta ikaskuntza-bideak, errespetuzkoak, legitimoak eta berdintasunezkoak ezarri nahi ditu, harmonia- eta negoziaziotik, eguneroko bizikidetza hobetzeko, bai eta bizi-baldintza ekonomiko eta politikoak hobetzeko ere. Azken batean, elkarrizketan, elkarrekiko aitorpenean eta komunikazio eraginkorrean oinarritutako prozesua da.

M

Motibazio sexuala: sexua balio gisa, Giza Izate Sexualaren Maparen adierazpen guztiak estimulatzen dituen motorra da. Ondorioz, sexua balio gisa eta sexuaren balioak pertsonen barneko, kanpoko eta norberaren estimuluekin elkarreragiten dute, sexualitatearen BIO-PSIKO-SOZIALA ereduaren paradigma sistemikoaren babespean. Beraz, motibazio sexuala osagai psikologiko eta sexologiko bat da, ekintzara garamatzana, eta gure fisiologia sexualak, nortasunak, esperientziek eta bizipenek eta nagusi den eredu sexualak baldintzatzen dute. Sexu-motibazioa sexualitatearen keinuzko adierazpenaren bultzatzailea da, bai banaka bai harremanean, eta sexu-harremanak izateko eta sexualki aktiboak izateko helburu positiboa du.

O

Ongizate sexuala: sexualitatearekiko lasaitasuna eta gogobetetze-egoera pertsonala. Ongizatea osasuna, zoriontasuna eta oparotasuna esperimentatzea da, bizitzan esanahi eta helburu bat izatea, eta estresa maneiatzeko gaitasuna izatea. Ongizate sexualari dagokionez, sexu-osasun ona izatea eta bizitza sexualarekin oso asebeteta sentitzea ere bada. Laburbilduz, norberaren sexualitatearekin konektatuta eta gauzatuta sentitzea.

Orgasmoa: exitazio sexuala amaitzen duen azken fasea da. Ekintza erreflexu bat da eta honekin batera, atseginak diren eta gorputz osoan, genitalen eremuan (besteak beste bagina eta umetokia) eta uzki esfinterrean espasmo muskularrak eragiten ditu. Hau da, exitazio-prozesuan pilatutako tentsio sexualaren bat-bateko deskarga da. Prozesu horretan, bulba izanez gero, areagotu egiten dira odol-zirkulazioa eta baginako ehunen, klitoriaren eta ezpain txikiagoen gaineko presioa, eta handitu egiten dira tamaina eta lubrifikazioa. Exitazio handiena gertatzen den unean, klitoria oso sentibera bihurtzen da, Lucy eta Betsyren guruinak (Bartolino) nabarmen handitzen dira, lubrifikazioa eta baginaren hormak zabaldu egiten dira, baina haien diametroa estutu egiten da. Azkenik, klimaxa, orgasmoa, gertatzen da, non muskuluak erlaxatu egiten dira eta odol-presioa jaitsi egiten da ongizate-egoera batera eramanez, eta logura arina edo aktibazio handiagoa eraginez. Azken hau, gaitasun multiorgasmikoagatik eta exitazio osoa ez desagertzeagatik. Orgasmoaren ondorengo aldia askotan esperientzia lasaigarria izaten da, neurohormonen askapenari (oxitozina eta DHEA) eta endorfinei egozten zaiena. Pertsona adina orgasmo mota daude, eta ez dago bi orgasmo berdinik, erreflexu bat baita, kliskatzea bezala, eta erreflexu hori eragiten duten estimulu eraginkor batzuk daudenean gertatzen da. Askotan klitoria orgasmoranzko autobidea izan daiteke, eta orgasmo arrakala dagoen bitartean, Isabel Duquek (La Psicowoman) dioen bezala, orgasmoak politikoak dira. Laburbilduz, plazer fisikorik handienaren unea da, eta bakoitzak berea dauka.

Orgasmo arrakala: ikerketa desberdinen arabera, emakume eta gizon heterosexualen artean orgasmoen maiztasunean dagoen aldeari dagokio. Emakumeek, sistematikoki eta egiturazko arrazoiengatik, sexu-harreman heterosexualetan orgasmoak izateko aukera gutxiago dituzte gizonekin alderatuta, hau da, plazera lortzeko zailtasun handiagoa dute. Beraz, sexuen arteko desberdintasunaren adierazpen bat da. Emakumeen kasuan ez bezala, gizonen orgasmoa eskubide gisa ziurtzat jotzen den premia da. Hala ere, emakumeek harreman erotikoak izateak, emozionalki lotu gabe plazer fisikoa lortzeko helburu bakarrarekin, estigmatizatuta jarraitzen du. Amaitzeko, lehen topaketa erotiko heterosexualetan genero-arrakala orgasmiko handiagoa dago.

P

Pedagogia sexuala: sexualitatearen inguruko elkarrizketa eta hausnarketa kritikoa da,  pertsonek, batez ere emakumeek, beren duintasunarekin eta agentzia-gaitasunarekin berriro topo egitea ahalbidetzen duen hezkuntza-prozesu bat sortzen duena. Beraz, pedagogia sexualak ahalduntze sexuala ahalbidetzen du, haren garapena, autonomia eta hura menderatzea sustatzen dituelako. Ez da ezagutza transmititzera mugatzen, baizik eta ezagutzak batera sortzera, gai horiei buruzko balioak eta sinesmenak arakatuz eta sexualitate positiboa maneiatzeko tresnak garatuz.

Pornografia: fantasia erotiko baten irudikapena da, pertsonen arteko ekintza eta jokabide sexualen filmazioaren, argazkien eta erakusketa esplizituaren bidez. Katherine Angelen hitzetan, teknologia kapziosoa da. Material honen helburua pertsona hartzailearengan exitazio sexuala eragitea da eta sexu-industriaren produktu bihurtu da. Laburbilduz, erreakzio fisikoa eragiteko pentsatutako estimulu handia da. Gaur egun pornografia mota desberdinak daude, adibidez, porno hegemonikoa edo maintreama (androzentrikoa) eta emakumeentzako pornoa. Azken horren aburua da, halaber, sexu-harremanei testuinguruak emanez zirikatzea: musika, elkarrizketa, sexua duten pertsonen arteko harreman-esparrua, eta abar. Amaitzeko, emakumeek exitazio genitala esperimentatzen dute pornografia mota guztiekin (baita hegemonikoarekin nahiz eta hau mentalki baztertu), baina exitazio sexuala (sentsazio subjektiboa) eta gozamena porno-mota zehatz batzuekin baino ez dute sentitzen.

S

Sexu-agentzia: agentzia-gaitasuna berdintasunaren esparruan, genero-ikuspegiarekin, ohiko moduan erabiltzen da. Sexualitatearen lurraldean jarduteko gaitasuna (agentzia) indartzea bultzatzen du, aukera partekatu gisa (egin ahal izatea). «Botere» kontzeptuaren ikuspegi erlazionala da. Sexu-agentziaren gaitasunak sexu-eskubideen defentsan ekintza politiko bat egiteko aukerara eta ekintzarako erantzukizun-leku bat eraikitzera garamatza.

Sexu-aniztasuna: sexualitateari atxikitako errealitatea da aniztasuna. Sexuaren helburu ebolutiboetako bat espeziearen dibertsifikazioa da; beraz, pertsona adina sexualitate daude munduan. Hortaz, aniztasuna ez da salbuespena, araua baizik. Azken batean, sexu-identitate eta -orientazio guztiak, berezitasunak eta praktika erotikoak giza sexu-aniztasunaren parte dira. Garrantzitsua da sexu-aniztasuna ez nahastea arauz kanpoko sexualitateekin eta gutxiengo erotikoekin, LGBT+ kolektibotik haratago doalako. Laburbilduz, zeharkako balioa da, sexua izateko, edukitzeko eta egiteko eredu guztiak berdintasun-egoeran jartzen dituena.

Sexu-erasoak: delitu bat dira, indarrean dagoen Zigor Kodean delitu gisa tipifikatuta daude eta sexu-askatasunaren urraketa dira. Sexu-erasoak sexu-indarkeriako modu bat dira, eta berdintasuna lortzeko oztopoa izateaz gain, emakumeen eta gizonen artean dagoen desberdintasunaren adierazpen gorena da. Emakumeen askatasuna, segurtasuna eta mugikortasuna mugatzen duten jokabide oldarkorren multzoa da. Jokabide horiek sexu-ñabardura bat hartzen dute, eta hertsapen, jazarpen, larderia, mehatxu edo bestelako jarduera gisa aurkez daitezke, emakumeen borondatea makurrarazteko eta haien adostasuna behartzeko.

Sexu-eskubideak: sexuatuak izateagatik pertsonok ditugun oinarrizko giza eskubideak dira. Bizigay elkartearen arabera, balio gisa ulertutako sexuari buruzko edozein alderdi erabat gauzatzeari erreferentzia egiten dioten eskubideak dira. Azken batean, sexualitatea askatasunez adierazteko eskubidea, diskriminaziorik gabe eta indarkeriarik gabe. “Sexu-eskubideak giza eskubideen artean gizatiarrenak dira”.

 1. Sexu-askatasunerako eskubidea.
 2. Gorputzaren autonomia, osotasun eta segurtasun sexualerako eskubidea.
 3. Sexu-pribatutasunerako eskubidea.
 4. Sexu-ekitaterako eskubidea.
 5. Sexu-plazererako eskubidea.
 6. Adierazpen sexual emozionalerako eskubidea.
 7. Sexu-elkartze askerako eskubidea.
 8. Ugalketa-erabakiak, erabaki libreak eta arduratsuak hartzeko eskubidea.
 9. Ezagutza zientifikoan oinarritutako sexu-informaziorako eskubidea.
 10. Sexu-hezkuntza integralerako eskubidea.
 11. Sexu-osasunaren arretarako eskubidea.

Castellano

A

Acuerdo sexual: es un proceso fruto de la comunicación y negociación verbal o no verbal que se da de manera continua en un encuentro erótico no forzado, para que una relación sexual entre dos personas no se considere delictivo. El acuerdo, a diferencia del consentimiento, reconoce la necesidad de cierta contribución mutua e igualitaria entre las personas participantes, y reconoce la necesidad de respetar las decisiones sexuales de la otra persona. El consentimiento sexual se conceptualiza en base a los estereotipos machistas donde las relaciones sexuales se reducen a los actos que ellas consienten que ellos les hagan. Debido a la creencia de que las mujeres son reacias al sexo y los hombres siempre están disponibles para ello. Por lo tanto, el consentimiento se presupone a menos que sea retirado y la responsabilidad de la retirada es exclusivamente de las mujeres*.

*Fuente: “El buen sexo mañana” de Katherine Angel.

Agencia sexual: capacidad de agencia se emplea de forma habitual en el ámbito de la igualdad con perspectiva de género. Impulsa el fortalecimiento de la capacidad de actuar (agencia) en el territorio de la sexualidad como posibilidad compartida (poder hacer). Se trata de una visión relacional del concepto de «poder». La capacidad de agencia sexual remite a la posibilidad de un acto político en la defensa de los derechos sexuales y a la construcción de un lugar de responsabilidad para la acción.

Agresiones sexuales: constituyen un delito, aparecen tipificadas como tal en el Código Penal vigente y son una violación de la libertad sexual. Las agresiones sexuales son una forma de violencia sexual y la máxima expresión de la desigualdad existente entre mujeres y hombres, además de un obstáculo para lograr la igualdad. Se trata de un conjunto de conductas agresivas que limitan la libertad, seguridad y movilidad de las mujeres. Estas conductas adoptan un matiz sexual y se pueden presentar como coacciones, acoso, intimidación, amenaza… u otro tipo de actuaciones dirigidas a doblegar la voluntad de las mujeres y forzar su consentimiento.

Autoeficacia sexual percibida: la percepción de la eficacia en relación con la sexualidad en general, y, la erótica, en concreto. Se trata de sentirse-vivirse-expresarse sexuada, sexual y eróticamente eficaz. Es decir, estar potencialmente predispuesta y activa, poder anticipar situaciones eróticas y sentirse capaz de manejar una situación de riesgo. Se trata por tanto de la opinión que tenemos en torno a nuestra eficacia para gestionar situaciones eróticas en relación con otras personas de manera satisfactoria.

Autoestima sexual: como señalan Snell y Papini (1989), “la estima positiva y la confianza en la capacidad para experimentar la sexualidad de un modo satisfactorio y placentero”. Constructo compuesto por el autoconocimiento, autoconcepto, autoaceptación, autovaloración y respeto de la propia sexualidad. Por último, de acuerdo con Willemsen, desde la perspectiva sexológica, se trata de la autopercepción, estima y autorregulación de nuestra sexualidad. Este constructo forma parte de la identidad, en este caso del “Yo sexuado”, y se desarrolla en el diálogo entre la autopercepción y la percepción social de nuestro sentirnos-vivirnos-expresarnos como la mujer u hombre que somos y vamos siendo en construcción, el cuerpo que tenemos y la conducta sexual que llevamos a cabo.

Asertividad sexual: una habilidad erótica que forma parte de la conducta sexual humana. Esto es, la aptitud para expresar en un contexto erótico o erotizado nuestros sentimientos, deseos, opiniones, necesidades y derechos de manera adecuada y respetuosa hacia los demás. Se trata de comunicarse en una situación erótica de manera asertiva, garantizando y legitimando nuestros deseos, necesidades y límites corporales y emocionales. En definitiva, es el autocuidado y el cuidado de la otra persona en las relaciones.

B

Bienestar sexual: un estado de satisfacción personal y tranquilidad con respecto a la sexualidad. El bienestar es la experimentación de salud, felicidad y prosperidad, tener un sentido de significado y propósito en la vida, y la capacidad de manejar el estrés. En cuanto al bienestar sexual, además incluye tener una buena salud sexual y sentirse altamente satisfecha con la vida sexual. En resumen, sentirse realizada y conectada con la propia sexualidad.  

Brecha orgásmica: la existencia según diferentes investigaciones de una diferencia en la frecuencia de orgasmos entre mujeres y hombres heterosexuales. Las mujeres de manera sistemática y por razones estructurales tienen menos probabilidades de tener orgasmos en las relaciones sexuales heterosexuales en comparación a los hombres, es decir, tienen mayor dificultad y acceso al placer. Por lo tanto, es una manifestación de la desigualdad entre los sexos. A diferencia de las mujeres, el orgasmo en los hombres es una necesidad que se da por hecho como derecho. Sin embargo, que las mujeres tengan encuentros eróticos con el único objetivo de obtener placer físico sin vincularse emocionalmente sigue estigmatizado. Para finalizar, en los primeros encuentros eróticos heterosexuales hay una mayor brecha orgásmica de género. 

C

Ciclos vitales femeninos: son etapas evolutivas repletas de cambios que experimentan los cuerpos de la mayoría de las mujeres debido a las características femeninas. Se trata de experiencias subjetivas marcadas por el contexto sociocultural y psíquico, esto es, tienen una dimensión biopsicosocial. La ciencia y la tecnología médica están fundamentalmente centradas en el órgano y la enfermedad, el paradigma dominante es procreativo, y prescinden de la subjetividad. Además, no tienen incorporada la perspectiva de género. En consecuencia, se da una patologización y medicalización de los cuerpos sobre todo de las mujeres y los ciclos vitales femeninos se reducen a los ciclos vitales reproductivos. En resumen, los cambios en los ciclos vitales femeninos no son únicamente fisiológicos, sino también psicológicos, sociales y espirituales.  

Conocimiento sexual: se trata del conocimiento de la sexualidad, compuesta por el autoconocimiento y reconocimiento de la sexualidad propia y de la sexualidad humana en general. Esto es, nociones básicas en torno a la dimensión biopsicosocial de la sexualidad; la diversidad de identidades, orientaciones, cuerpos y peculiaridades eróticas; el paradigma dominante androcéntrico y procreativo; la fisiología del placer y del orgasmo; etc. Teniendo en cuenta que el paradigma dominante de la sexualidad se caracteriza entre otros aspectos, por el falocentrismo y reproductivismo. Esto significa que la sexualidad de las mujeres ha sido escasamente contemplada en los estudios sexológicos en cuanto al conocimiento de su respuesta sexual, la fisiología del placer… para centrarlo exclusivamente en el ámbito reproductivo.

Consciencia Feminista: una toma de consciencia progresiva, responsable y profunda de la realidad patriarcal, el cual incluye el autoconocimiento (sexualidad propia) y el conocimiento del exterior (conocimiento científico en torno a la sexualidad femenina y su historia) de manera global e integrada, que conduce al despertar de la “consciencia feminista” y al rechazo del status quo. Tomar consciencia de que somos sujetas políticas con sexualidad propia. Además de la toma de consciencia del poder propio y colectivo, también implica la autonomía y manejo del cuerpo propio desde la vivencia positiva de la sexualidad.

D

Derechos sexuales: derechos humanos fundamentales que tenemos las personas por el hecho de ser sexuadas. Según la Asociación Bizigay, son aquellos derechos que hacen referencia al pleno ejercicio de cualquier aspecto relativo al sexo entendido como valor. En definitiva, el derecho a expresar con libertad la sexualidad sin discriminación y libre de violencias. “Los derechos sexuales son los más humanos de los derechos humanos”.

 1. Derecho a la libertad sexual.
 2. El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo.
 3. El derecho a la privacidad sexual.
 4. El derecho a la equidad sexual.
 5. El derecho al placer sexual.
 6. El derecho a la expresión sexual emocional.
 7. El derecho a la libre asociación sexual.
 8. El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables.
 9. El derecho a la información sexual basada en el conocimiento científico.
 10. El derecho a la educación sexual integral.
 11. El derecho a la atención a la salud sexual.

Deseo erótico: una emoción erótica básica o un estado interno que nos impulsa a la búsqueda de contacto, interacción y/o encuentro erótico con otra persona. Según Levine, se puede discriminar el deseo como anhelo, impulso o activación. El modelo dominante de la Respuesta Sexual Humana (RSH) a lo largo de la historia de la sexualidad es y ha sido lineal y androcéntrica. Éste propuesto por primera vez por Masters y Johnson, considera el deseo erótico como el precursor y mantenedor de la respuesta sexual (excitación-meseta-orgasmo-resolución). Sin embargo, recientemente, Basson et al. definieron un modelo cíclico biopsicosocial de la respuesta sexual femenina, según el cual, en las mujeres puede existir un deseo que provoque la búsqueda de una actividad sexual (deseo espontáneo) o, más frecuentemente, puede darse una postura sexual neutra, una predisposición a realizar una actividad sexual que, si los estímulos son suficientes y adecuados, produce el paso de la neutralidad a la excitación y el deseo (deseo receptivo). Según Lori Brotto, comenzar desde un estado “sexualmente neutro” es habitual es parejas con relaciones largas. Este modelo otorga una gran importancia a la motivación, los alicientes y las razones para mantener relaciones sexuales, y desmonta la definición androcéntrica del deseo erótico equivalente al deseo espontáneo. Por último, según Joserra Landarroitajauregi, hay diferentes tipos de deseos eróticos y tienen un sesgo sexual por el cual se orientan (orientaciones sexuales del deseo), se despiertan (eromenia: deseo de ser deseado y deseable; erastia: deseo de desear y ser deseante) y se nutren (hedonia: deseo de LO, deseo de placer; erótica: deseo de LE, deseo de alguien).

Devotees, Pretenders y Wannabes: es una parafilia vinculada a la diversidad funcional. La sexualidad de las personas con diversidad funcional sigue siendo un tema tabú, pero con el desarrollo de internet se ha ido haciendo evidente la vinculación entre diversidad funcional y sexualidad, en la que las designaciones “devotees”, “pretenders” y “wannabes” (DPW) juegan un rol central. Las devotees son personas que se sienten atraídas sexualmente hacia personas con diversidad funcional, generalmente con problemas de movilidad. Las pretenders son personas que actúan como si tuvieran una diversidad funcional imitando sus movimientos, usando muletas, sillas de ruedas, escayolas, etc. Por último, las personas wannabes desean tener diversidad funcional. Algunas de ellas han llegado al extremo de hacerse amputaciones caseras cuando la medicina tradicional se ha negado a dar respuesta a su necesidad*.

*Fuente: Mora, Carolina “DEVOTEES, WANNABES Y PRETENDERS: PARAFILIAS VINCULADAS A LA DISCAPACIDAD”. Interamerican Journal of Psychology, vol. 50, núm. 3, septiembre-diciembre, 2016, pp. 359-370 Sociedad Interamericana de Psicología San Juan, Puerto Rico.

Diversidad sexual: la diversidad es una realidad inherente a la sexualidad. Uno de los objetivos evolutivos del sexo es la diversificación de la especie, en consecuencia, hay tantas sexualidades como personas en el mundo. Por lo tanto, la diversidad no es una excepción sino la norma. En definitiva, todas las identidades y orientaciones sexuales, peculiaridades y prácticas eróticas forman parte de la diversidad sexual humana. Es importante no confundir la diversidad sexual con las sexualidades no normativas y las minorías eróticas, ya que va más allá del colectivo LGBT+. En resumen, es un valor transversal que coloca todos los modelos de ser, tener y hacer sexo en una situación de igualdad.

E

Erotofilia: actitud emocional positiva hacia la sexualidad. Se trata de una dimensión de la personalidad que expresa la predisposición que tenemos a responder a estímulos eróticos a lo largo de un continuo de emociones positivas o negativas, donde el extremo de las actitudes positivas hacia la sexualidad sería la erotofilia y el extremo contrario serían las actitudes negativas y de rechazo o erotofobia.

F

Fantasías eróticas: son representaciones de la imaginación de carácter sexual. Cuando la mente se pone en clave erótica surgen representaciones espontáneas más o menos elaboradas que están relacionadas con los sentidos y que ponen en marcha la fisiología de la excitación y del placer. Las fantasías se basan en los recuerdos de experiencias protagonizadas u observadas y también pueden ser inventadas. Las funciones son: activar, mantener y/o intensificar la excitación, entrenar la autoeficacia sexual percibida, entretener, el autoconocimiento, etc. En las fantasías eróticas no hay límites, tabúes y consecuencias; es decir, es el sexo más seguro porque solo ocurre en la mente y no en la realidad. Por último, no responden a ninguna moral ni ética sexual y no son la consecuencia de la violencia sexual sufrida en el pasado o en la infancia.   

H

Horizontalidad: una característica psíquica y social, es decir, interior y exterior, de receptividad y apertura a otras personas. Se trata de un aspecto que posibilita la escucha y el diálogo auténtico, una actitud mental que promueve las relaciones de igualdad y confianza donde no se coarta la libre expresión de cada existencia. En definitiva, el tipo de relación basado en el apoyo mutuo para el propio crecimiento, lejos de la dependencia y el dominio.

I

Inteligencia erótica: la capacidad de poder regular de forma inteligente la erótica en relación y la autoerótica, esto es, la expresión gestual de la sexualidad. Como son los deseos eróticos, las necesidades sexuales, el enamoramiento y los sentimientos generados en los encuentros, relaciones y vínculos eróticos. Se trata de explorar, reconocer y regular las emociones (confianza, seguridad, alegría, miedo, pasión, incertidumbre, ansiedad, estabilidad) que favorecen o inhiben el deseo erótico en relaciones de pareja. En definitiva, la inteligencia erótica nos permite la compleja gestión entre la necesidad básica de seguridad que nos hace buscar relaciones emocionales comprometidas, y la incertidumbre, impredecibilidad y la no disciplinariedad del erotismo y el deseo erótico. Ya que éste último, no va de la mano del hábito y la repetición, y al intentar controlar los riesgos que trae la pasión, terminamos muchas veces acabando con ella.

Interculturalidad: es una propuesta que persigue el reconocimiento a la diferencia étnica, cultural y sexual y la transformación de la relación histórica de desigualdad y exclusión entre mujeres y hombres, comunidades, pueblos y países a lo largo del mundo. Busca establecer canales de comunicación y aprendizaje recíproco, respetuoso, legítimo y de igualdad entre hombres y mujeres, comunidades y pueblos, desde un sentido de armonía y negociación para el mejoramiento de la convivencia diaria, así como las condiciones de vida económicas y políticas. En definitiva, un proceso basado en el diálogo, el reconocimiento mutuo y la comunicación efectiva.

Interseccionalidad: es el fenómeno por el cual cada persona sufre opresión u ostenta poder en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. Por ejemplo, el género, la clase, la raza, la funcionalidad, etc. La interseccionalidad, en suma, pone de manifiesto cómo las diferentes categorías sociales generan opresiones y privilegios muy dispares al entrecruzarse entre ellas. En definitiva, no se trata de una suma de las opresiones sino la discriminación específica que se genera en la intersección de las múltiples opresiones.

Intersexualidad: es una característica que poseemos todas las personas y significa que todas tenemos una parte femenina y otra masculina. La realidad sexual es siempre intersexual, o sea de uno y otro sexo, y no existe lo masculino frente a lo femenino de manera excluyente, sino de manera incluyente. Por lo tanto, toda persona sexuada tiene algún tipo de sexuación intersexual en todas sus características. La intersexualidad, hace referencia a un sexo que se va haciendo en un continuo cuyos polos son dos representaciones (teóricas y “extremas”), de tal forma que el sujeto es un punto, un grado dentro de un continuo. No en el mismo punto que el resto, sino en el mismo continuo que los otros. La sexuación es, por lo tanto, una transformación permanente que vivimos a lo largo de nuestras vidas, de manera biográfica. Haciendo que nuestra forma de ser mujer u hombre sea flexible y haya tantas sexualidades y formas de ser mujer u hombre, como personas en el mundo.

J

Juguetería erótica: juegos y juguetes eróticos diseñados para el autoerotismo, el erotismo en pareja y la erótica en grupo. Se trata de productos desarrollados para la estimulación y la autoestimulación con el objetivo de proporcionar placer. La juguetería erótica ha revolucionado e impactado en el autoerotismo de las mujeres, sobre todo en los últimos años, debido al diseño y comercialización del succionador-estimulador del clítoris. Por fin el mercado se ha ocupado de diseñar un producto que estimula de manera directa el único órgano que tiene como función proporcionar placer. En definitiva, el mercado de la juguetería erótica ha proporcionado objetos altamente eficaces para la obtención del orgasmo de las mujeres garantizando su derecho al placer.

K

Kink: es el uso de prácticas ligadas a roles, conceptos o fantasías sexuales no convencionales, es decir, una sexualidad no convencional. En palabras de la escritora Jillian Keenan en Is Kink a Sexual Orientation? (2014), se trata de «participar en comportamientos que generan una cierta dinámica de poder, experimentar atracción hacia actos con cierta dinámica de poder y adoptar una identidad que transmite una cierta dinámica de poder«. Según Norma Ageitos, las siglas BDSM aglutinan todas las prácticas y deseos kinkys relacionados con lo que tradicionalmente fue conocido como SM hasta 1990: Bondage-Disciplina, Dominación/sumisión y Sado-Madoquismo. El BDSM es todo un compendio de anclajes (estímulo necesario para la activación, intensificación o mantenimiento del deseo y/o la excitación) y roles con cierta relación entre sí que llegan a vivirse, debido a la falta de normalización y dignificación social, en sentimiento de comunidad. Por último, todo sujeto con una erótica BDSMera es un sujeto cuya parte hedónica tiene un especial valor y los roles son formas concretas de desarrollar el intercambio de poder en el escenario BDSM.

L

Libertad sexual: el derecho que tienen las personas para decidir sobre su sexualidad. Se trata del derecho a gobernar sobre mi cuerpo y mi sexualidad y de hacer con él lo que desee. Por ejemplo: proponer, hacer, negociar, aceptar, acordar, rechazar, etc., propuestas eróticas.  Además, de la posibilidad de las personas para expresar su identidad y orientación sexual, expresión de género, deseos y necesidades eróticas, y, peculiaridades y prácticas eróticas, con libertad. Esto es, libre de violencias.

M

Minorías eróticas: las identidades, orientaciones, formas de ser y los genitales que no fuesen normativos han sido siempre ignorados. No sólo por desconocimiento, sino también por tabú, y ello ha generado toda una minoría con menos derechos. Una minoría que podríamos agrupar dentro de las siglas LGTBI+*. Las minorías eróticas, también conocidas como eróticas no normativas, son una minoría estadística. Sin embargo, se trata de una minoría dinámica y paradigmática y es una erótica alejada del locus genitalis-excitación, penetración-orgasmo-eyaculación.

*Fuente: “Los colores de la sexualidad” Euskadiko Gazteriaren Konsteilua (EGK)-Consejo de la Juventud de Euskadi.  

Motivación sexual: el sexo como valor constituye un motor que estimula todas las expresiones del Mapa del Hecho Sexual Humano. En consecuencia, el sexo como valor y los valores del sexo interactúan con estímulos internos, externos y personales de las personas, bajo el paraguas del paradigma sistémico del modelo BIO-PSICO-SOCIAL de la sexualidad. Por lo tanto, la motivación sexual es un componente psicológico y sexológico que nos lleva a la acción y está determinada por nuestra fisiología sexual, personalidad, experiencias y vivencias, y, el modelo sexual imperante. La motivación sexual es el impulsor de la expresión gestual de la sexualidad tanto de manera individual como en relación y la disposición positiva para mantener relaciones sexuales y ser sexualmente activas.

O

Orgasmo: es la última fase que culmina la excitación sexual produciendo un acto reflejo acompañado de espasmos musculares en todo el cuerpo, en la zona genital (entre otros vagina y útero) y esfínter rectal, que resultan placenteras. Esto es, una descarga repentina de la tensión sexual acumulada durante el proceso de excitación. Durante este proceso, en el caso de tener vulva, aumenta la circulación sanguínea y la presión sobre los tejidos de la vagina, el clítoris y los labios menores, incrementando el tamaño y la lubricación. En el momento en que se produce la mayor excitación, el clítoris se vuelve muy sensible, las glándulas de Lucy y Betsy (Bartolini) aumentan considerablemente, la lubricación y las paredes de la vagina se ensanchan, pero su diámetro se estrecha. Por último, se produce el clímax, el orgasmo, donde los músculos se relajan y la presión sanguínea desciende conduciendo a un estado de bienestar, y leve somnolencia o de mayor activación debido a la capacidad multiorgásmica y la no desaparición de la excitación en su totalidad. El período después del orgasmo es a menudo una experiencia relajante, atribuido a la liberación de las neurohormonas (oxitocina y DHEA), así como las endorfinas. Existen tantos tipos de orgasmos como personas y no hay dos orgasmos iguales, ya que se trata de un reflejo, igual que el parpadeo, y se produce cuando hay unos estímulos eficaces que hacen saltar ese reflejo. El clítoris puede ser la autopista hacia el orgasmo y mientras exista la brecha orgásmica de género, como señala Isabel Duque (La Psicowoman), los orgasmos son políticos. En resumen, se trata del momento del máximo placer físico que puede culminar de muchas formas, cada cual tiene la suya.

P

Pedagogía sexual: es el diálogo y la reflexión crítica en torno a la sexualidad que genera un proceso educativo que permite que las personas se encuentren de nuevo con su dignidad y su capacidad de agencia, en especial las mujeres. Por lo tanto, la pedagogía sexual posibilita el empoderamiento sexual, en cuanto que fomenta su desarrollo, además de la autonomía y el dominio sobre ella. No se limita a la transmisión del conocimiento, sino a la creación conjunta de los conocimientos, explorando valores y creencias sobre estos temas y desarrollando herramientas para el manejo de una sexualidad positiva.   

Poder propio, colectivo y político: el poder propio es ganar poder desde dentro (el poder “interno”), y es la toma de conciencia sobre nuestras necesidades e intereses propios, aumentando nuestra confianza en nosotras mismas e incrementando nuestro acceso a recursos valiosos. Se trata del poder de la autoestima, de la valoración de uno mismo, de un cuerpo sano y cuidado, de los pensamientos, sentires e ideas propias que conllevan al buen vivir. El poder con es organizarnos colectiva y autónomamente para decidir sobre nuestras vidas y sobre el desarrollo que deseamos. Ganar poder junto con otras, construcción de una conciencia del «nosotras» desde la interculturalidad a través de la relación entre las mujeres y la reflexión conjunta en torno a nuestras vivencias de la feminidad, puesto que no existe un único modo de “ser mujer”. El poder entre busca combinar saberes para transformar y construir nuevos conocimientos y poder colectivo. El poder político es movilizarnos para transformar las relaciones, estructuras e instituciones que nos limitan y perpetúan nuestra subordinación. Se trata de ganar poder para cambiar la realidad, la dimensión política del empoderamiento. La formación, capacitación y desarrollo de liderazgos para la justicia social.

Pornografía: es la representación de una fantasía erótica a través de la filmación, fotografiado y exposición explícita de actos y conductas sexuales entre personas. En palabras de Katherine Angel, se trata de tecnología capciosa. El objetivo de este material es provocar excitación sexual en la persona receptora y se ha convertido en un producto de la industria del sexo. En resumen, un fuerte estímulo pensado para producir una reacción física. En la actualidad existen diferentes tipos de pornografía, por ejemplo, el porno hegemónico (androcéntrico) y el porno para mujeres. Este último, también tiene como objetivo incitar proporcionando contextos a las relaciones sexuales: música, diálogo, marco relacional entre las personas que tienen sexo, etc. Para finalizar, las mujeres experimentan excitación genital con todo tipo de pornografía (también con la pornografía hegemónica aunque la rechacen mentalmente), pero solo experimentan excitación sexual (sensación subjetiva) y disfrutan con algunos tipos concretos de porno. 

S

Satisfacción sexual: según Carrobles y Sanz (1991), “es el grado de bienestar y plenitud, o la ausencia de estos, experimentados por una persona en relación con su actividad sexual”.  La satisfacción sexual se relaciona positivamente con frecuencia de la actividad sexual (Young y Luquis, 1998), con frecuencia y consistencia del orgasmo (Darling, Davidson y Jennings, 1991), así como con el nivel de intimidad (Byers y Demmons, 1999) y la comunicación con la pareja (Stulhofer et al, 2004). Para finalizar, se trata de una evaluación subjetiva del grado y desagrado que tiene una persona con respecto a su sexualidad (identidad, orientación, cuerpo, erótica y amatoria) y su vida sexual.

Sexualidades no normativas: son aquellas sexualidades que no encajan dentro de lo “normal”. Es decir, aquello que se espera porque no sigue las normas sociales del modelo sexual imperante. En la actualidad, este modelo es un paradigma procreativo, machista, androcéntrico, falocéntrico, genital, cisheteronormativo, hedonista, joven, cuantitativo y saludable. Todo aquello que sale de la norma se considera anormal y raro, antiguamente denominado como enfermedad, perversión o pecado. Para finalizar, las sexualidades no normativas, también conocidas como disidencias sexuales, no invisibilizan las vulneraciones de los derechos sexuales, sino que las combaten a través de la incidencia política.

V

Violencia obstétrica: una forma de violencia de género arraigada en las prácticas institucionales del sistema de salud. Se trata del resultado de la intersección entre la violencia estructural de género y la violencia institucional en salud. Además, es un tipo de vulneración de los derechos sexuales hasta ahora normalizado e invisibilizado. La violencia obstétrica es ejercida por el personal de salud sobre los cuerpos y los procesos procreativos (reproductivos) de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, y un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales femeninos. En resumen, la violencia contra la libertad procreativa (reproductiva) de las mujeres.

Vulva: es la parte externa del aparato genital femenino. Se compone del monte venus, los labios externos e internos, pelos, el clítoris, la abertura vaginal, el orificio uretral, y los orificios Anarcha y Lucy y Betsy. La vulva tiene un olor propio, ya que es una cavidad húmeda, está en contacto con la acidez de la orina que sale de la uretra y acoge la flora vaginal. La flora vaginal es un conjunto de bacterias que vive de forma natural en la cavidad vaginal. La presencia de estas bacterias tiene una función protectora, ya que mantienen el pH vaginal ácido inhibiendo la proliferación de microorganismos patógenos. En consecuencia, el resultado es un olor muy característico: puerto fresco. La anatomía de la vulva diferencia la capacidad procreativa (reproductiva) de la capacidad de experimentar placer, debido al reparto de funciones asociado a cada órgano. El órgano por y para el placer es el clítoris, mientras que el órgano para la procreación es la vagina. Por último, la vulva tiene 6 agujeros: el orificio de la uretra, de la vagina y los orificios de las glándulas de Anarcha y Lucy Betsy. Estos últimos nombres hacen honor a tres mujeres negras y esclavas que fueron torturadas en nombre de la ciencia con el objetivo de estudiar la anatomía genital de las mujeres. Renombrar es una forma de descolonizar y despatriarcalizar los cuerpos de las mujeres, como señalan las feministas comunitarias de Abya-Yala, “no se puede despatriarcalizar sin descolonizar”.

Contacto:

(+34) 644 653 315

Lehendakari Agirre 11, 4º Dpto 5 - 48014 Bilbao

Mundu Berriak en: